Disclaimer

Aansprakelijkheid, copyright en auteursrecht.

Rajmedia is zowel juridisch als economisch eigenaar van Viawebshop inclusief het voor Viawebshop ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van Viawebshop besteed wordt, is het mogelijk dat onderdelen informatie onvolledig en/of onjuist is. In het kader van die ontwikkelingen wordt Viawebshop regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op Viawebshop openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Rajmedia. Het is de gebruiker alleen toegestaan Viawebshop voor eigen gebruik te raadplegen.

Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd – met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de Site –, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rajmedia.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Rajmedia sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Viawebshop of met de tijdelijke onmogelijkheid om Viawebshop of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Rajmedia is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Viawebshop is verkregen.