Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
Viawebshop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Viawebshop gevestigd  te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 05075798;
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die na zich te hebben geregistreerd gebruik maakt van een webwinkel;
Website: de website viawebshop die door Viawebshop wordt beheerd.
Abonnee: De (rechts)persoon met wie Viawebshop een Overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Viawebshop en Abonnee op grond waarvan Viawebshop aan Abonnee Diensten aanbiedt.

Artikel 2 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten van Viawebshop. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk met Viawebshop zijn overeengekomen.
- Viawebshop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen.
- Viawebshop is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
- Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
- De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de opdracht door Viawebshop en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. Door het plaatsen van de opdracht aanvaardt de Klant deze voorwaarden. Viawebshop behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren

De volgende webwinkels worden per direct, zonder opgaaf van reden verwijderd uit het systeem:
- met een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud die kwetsend is voor anderen.
- met drugsgerelateerde inhoud
- die virussen bevatten die het internet- of e-mailverkeer van derden schade aan kunnen brengen.
- webwinkels die worden verdacht van oplichting (het niet leveren van goederen, niet beantwoorden van e-mails)
- webwinkels met ongeldige NAW gegevens / webwinkels met veel / regelmatige klachten

Artikel 3 - Toegang

Voor beheers en configuratiedoeleinden heeft Viawebshop altijd toegang tot het administratieve gedeelte van de webshop van de Klant. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de klant hier toestemming voor.

Artikel 4 – Registratie

Om gebruik te kunnen maken van de proefshop dient de klant zich via de website te registreren. Onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst stuurt Viawebshop de klant via de e-mail een bevestiging van de registratie.
De gebruikersnaam en het wachtwoord die nodig zijn om in te loggen op de website zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Viawebshop kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inlogcodes van de klant. Viawebshop kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.

Artikel 5 - Service

Bij de door Viawebshop geleverde dienst hoort support.

Koppeling groothandel:

Let op: Viawebshop is afhankelijk van de feed van de groothandel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van de groothandel import.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Viawebshop draagt zorg voor het hosten en de bereikbaarheid van de webshop. Bij systeemuitval of verbindingsuitval aan de kant van Viawebshop, zal adequaat gereageerd worden de storing te verhelpen. Indien in het onwaarschijnlijke geval de storing langer dan 24 uur duurt, heeft klant recht op een proportionele vergoeding voor de tijd dat de dienst niet geleverd kon worden, mits dit tijdig is gemeld aan Viawebshop. De schade zal berekend worden als 1/30ste van het door de Klant te betalen maandtarief. De vergoeding zal nimmer meer zijn dan het bedrag dat de Klant maandelijks aan Viawebshop betaalt. Viawebshop is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet bereikbaar zijn van de webshop of (deels) niet functioneren van de website. Viawebshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de webshop van klant (hacken).
Viawebshop is niet aansprakelijk voor de inhoud van de webshop en de site van de Klant.
Viawebshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de webshop door de Klant, of zijn klanten of derden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn data. Bij verlies van data zal Viawebshop alles doen om klant te helpen om op basis van back-ups de data weer terug te zetten vanaf het laatste back-up moment. Viawebshop is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data. 

Artikel 7 - Duur gebruiksrecht

De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 12 maanden  en zal met periodes van telkens 1 maand worden verlengd, tenzij de overeenkomst door Viawebshop of Licentienemer wordt opgezegd tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Opzegging van de overeenkomst dient via de administratie gedeelte gedaan te worden.
Wanneer Licentienemer geen opdracht tot opheffing van een domein verstrekt, is Viawebshop gerechtigd om het domein na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst aan de bevoegde toekenninginstantie te restitueren of te wissen. Viawebshop wijst er in dit verband op dat in dat geval een vergoedingsverplichting van Licentienemer jegens de toekenninginstantie kan blijven bestaan.
Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Viawebshop verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

Viawebshop premium pakket heeft een minimale duur van 12 maanden.
Deze is niet maandelijks opzegbaar.
Binnen het premium pakket wordt de design en opmaak door Viawebshop geregeld.

Indien het premium pakket binnen 12 maanden opgeheven wordt door de licentienemer, zal Viawebshop de gemaakte kosten voor de design en opmaak in rekening brengen.

Artikel 8 - Privacyverklaring

Viawebshop zal de gegevens van de Klant, alsmede de gegevens van de webshop van de Klant altijd uiterst zorgvuldig behandelen en nimmer aan derden verstrekken.

Artikel 9 - Wijzigingen

Viawebshop is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien
van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's of nieuwsbrief van Viawebshop Indien de Klant wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Viawebshop of bij haar licentiegever. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Viawebshop  mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, programmatuur e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
De klant verkrijgt slechts een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de proefshop.
De klant vrijwaart Viawebshop voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op teksten, afbeeldingen, foto’s en dergelijke die de klant via de proefshop openbaar maakt/verspreidt/toegankelijk maakt.

Artikel 11 – Geheimhouding

Viawebshop en de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 12 - Garantie en reclame

Viawebshop staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Viawebshop geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Viawebshop.
Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Viawebshop, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbel nummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.
Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

Artikel 13 - Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Zwolle bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
Abonnee is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viawebshop aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Abonnee onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Viawebshop is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Abonnee verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht. In het geval van een dergelijke overdracht heeft Abonnee, indien hij zich hier niet in kan vinden, het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail op te zeggen.
Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 14 - Slotbepalingen

Alle geschillen tussen Viawebshop en Licentienemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle, Nederland. In afwijking hiervan is Viawebshop bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van Licentienemer te wenden.
Op alle overeenkomsten die door Viawebshop worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.